Berthus Otten Dienstverlening
Zwolle

Welkom bij Berthus Otten Dienstverlening

Ik werk voor particuliere klanten en bedrijven en doe straat- en grondwerk:

 • Opperdiensten voor stratenmakers
 • Wegenbouwers assisteren met sloopwerkzaamheden etc.
 • Het aanleggen van tuinen geen onderhoud
 • Binnen- en buitenschilderwerk 
 • Voegreparaties en voegen biken

Neem gerust contact op voor een offerte of afspraak!
 

 

 

 

 

Over mij

Berthus otten dienstverlening is een mooi klein bedrijfje dat zich richt op de afbouw en infra bouw. Ik heb besloten om in april 2017 voor mijzelf te beginnen met Bertus Otten dienstverlening. Ik doe diverse dingen in en om het huis. Ik werk voor particulieren en voor bedrijven.

U kunt ook bellen voor een offerte of afspraak voor reparatie verzoeken of stormschades op 0615350623. Ik ben 30 jaar en werk al vanaf mijn 13e in de bouw. Ik heb dus ruim 16 jaar ervaring in de bouw- en straatsector. Ik ben officieel stratenmaker/opperman van beroep en dat is ook mijn hoofd doelgroep.  In de lente en winterperiode doe ik ook veel klussen in huis, dit zijn de werkzaamheden die ik doe:

 • Straatwerk grondwerk rioolwerk opperwerk
 • Tuin aanleg / schuttingen en hekwerken plaatsen
 • Binnen en buiten schilderwerk
 • Stucwerk
 • Ontstopping werk alleen in Zwolle
 • Sloopwerkwerkzaamheden
 • Timmerwerk koofjes bouwen wandjes plaatsen en diverse andere werkzaamheden

Dat zijn de werkzaamheden waar ik mij op richt maar mijn specialiteiten zijn

 • Straatwerk opperwerk rioolwerk
 • Ontstoppingen alleen in Zwolle
 • Schilder en stucwerken
 • Huizenverkoop klaar maken 

Ik woon in Zwolle en ben geboren in Amsterdam. Ik heb voor veel bouwbedrijven mijn diensten verleend en ben altijd een man van zijn afspraken. Ik werk netjes en veilig en voer mij werk met veel zorg en liefde uit dat al ruim 16 jaar lang. Of het nu ging om een padje van 2.2 meter of een complete woonwijk aanleggen of tot het opknappen van huizen.

Ik heb op diverse projecten mee mogen draaien zoals de Noordzuidlijn in Amsterdam, Amsterdam centraal station en station Utrecht. Ik heb heel veel werk gedaan voor de gemeenten Amsterdam, Lelystad en Almere.Ik heb een groot project gehad op het brug restaurant A4 in Hoofdorp. Ik heb kleinere maar spannende projecten gehad in de infra bouw trambanen en bus baan bouwen asfalteren en assisteren van asfalt werkers door heel het land.

Ik doe nu al ruim een jaar klussen voor de firma Reimert bouw in Almere en de firma De Wilde Sierbestrating in Lelystad via een grote aannemer die mij daar voor inhuurt. Daarnaast doe ik ook nog is particulier werk.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een offerte kunt u kijken op

www.berthusottendienstverlening.nl

U mag en kunt ook bellen op 0615350623

Ook kunt u mij mailen voor een afspraak of offerte op otten.b@outlook.com

Werkzaamheden

Ik werk voor particuliere klanten en bedrijven en doe straat- en grondwerk:

 • Opperdiensten voor stratenmakers
 • Wegenbouwers assisteren met sloopwerkzaamheden etc.
 • Het aanleggen van tuinen geen onderhoud
 • Binnen- en buitenschilderwerk 
 • Voegreparaties en voegen biken

Neem gerust contact op voor een offerte of afspraak!

Groot onderhoud

Het slopen van een badkamer of keuken heeft vaak een grote impact op de bewoner(s). Slopen en verbouwen geeft rommel en overlast. Berthus  beperkt deze overlast door goed overleg en het treffen van voldoende voorzieningen. Berthus communiceert goed met de bewoners wat de omvang van het werk is en maakt goede afspraken om voor beide het werk soepel en snel te kunnen opleveren.

Renovatiesloop

Hier gaan we een stap verder dan bij groot onderhoud. De impact bij renovatiesloop is vaak ook groter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van wanden muren plafons deur posten en kozijnen  waardoor hele buitengevels een korte tijd open kunnen liggen. Net als bij groot onderhoud, hebben bewoners overlast van renovatie. De overlast tot een minimum beperken is belangrijk ook zijn een goede communicatie en afspraken maken essentieel.

Schilder- en stucwerk voor binnen en buiten 

Een schilder is iemand die houtwerk, metaal, kunststof, beton of andere materialen van een gebouw van een verflaag voorziet. Hij houdt zich vooral bezig met het uitvoeren van onderhoudsschilderwerk en nieuwbouwschilderwerk. Deze werkzaamheden voert Berthus zowel binnen als buiten uit.

Ik heb tijdens de lente en de zomer veel werk, maar krijg in de winter en herfst minder klussen aangeboden vanwege de weersomstandigheden.

Stucwerk is een laag pleister (of een andere mortel), die op een Stucwerk wordt vaak ingezet om onaantrekkelijke wanden van leem, hout, baksteen of beton aan het oog te onttrekken.

Wat doet een schilder?

Het werk materiaal wat ik gebruik zijn:

 • Ladders
 • Trappen
 • Rolsteigers

Het werk materiaal wat ik gebruik zijn:

 • Ladders
 • Trappen
 • Rolsteigers

Het voorwerk wat ik doe is:

 • Schuren
 • Plamuren
 • Afkrabben
 • Aanbrengen van verfsystemen (grond-, hecht-, tussen- en afwerklagen)
 • Aanbrengen van (gespoten) laklaag
 • Afwerken van wanden (aanbrengen wandbekleding)
 • Eventueel verrichten van kleinschalig tegel-, timmer- of herstelwerk

Stucwerk 

De stukadoor werkt je muren en plafonds af met mortel (een mengsel van gebluste kalk, water en zand), om beschadigingen te herstellen of de muren te beschermen, verfraaien of decoreren. Dit noem je stucwerk. Nadat je muren gestukt zijn kunnen ze behangen of geverfd worden.
 

De materialen die ik gebruik zijn:

 • Water
 • Speeciekuip
 • Spackmes
 • Rijlat
 • Spons
 • Roller
 • Blokkwast
 • Troffel
 • Schuurbord
 • Stuckbord

Vakkundig straatwerk en rioolwerk 

Berthus Otten kent de verschillende benodigde ondergronden en soorten bestrating, ook weet hij wat de kenmerken van deze materialen zijn, en hoe je een goede, vlakke ondergrond moet aanleggen. Wij leggen ook inspectie putten aan en we sluiten huizen aan op het rioolnetwerk. Voor ontstoppings diensten en reparaties bent u bij ons ook aan het goede adres!

Straatwerk 

Een stratenmaker is een vakman die straten, erven, stoepen en pleinen aanlegt. Berthus Otten kent de verschillende benodigde ondergronden en soorten bestrating, ook weet hij wat de kenmerken van deze materialen zijn, en hoe je een goede, vlakke ondergrond moet aanleggen.

Voorkomende vormen van bestrating zijn:

 • Bakstenen
 • Natuurstenen
 • Keien
 • Tegels

De meeste bestrating ligt op een zandbed, dat goed is verdicht met een trilmachine of trilplaat.ook kan de bestrating op een bed van cement worden gelegd Daarop komen de stenen, die worden aangedrukt met een rubberen hamer. Ik controleer regelmatig met een waterpas of het straatwerk recht ligt.

Berthus otten maakt gebruikt van de volgende gereedschappen:

 • Kaphamer
 • Rubberen hamer
 • Schep
 • Bezem
 • Rij of afrijbalk
 • Waterpas
 • Stootijzer

Machines:

 • Rrilplaat
 • Wiellader met stenenklem
 • Kniklader met stenenklem
 • Stenenlegger
 • Banden zaag

Foto's

1/17

Reviews


10
 • Prijs/Kwaliteit:
 • Service:
 • Algemene indruk:

Na een goed overleg met Berthus, zijn wij snel tot een prijs gekomen dat voor beide partijen akseptabel was.
Snel bleek dat Berthus een vakman is die met veel passie en kwaliteit zijn vak uitoefent.
Afspraken komt hij goed na, en hij straalt liefde voor zijn vak uit.
Hij heeft een geweldig resultaat

Nuttige review? +0
Review 1/8

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Naam: B. Otten
Naam bedrijf: Berthus Otten Dienstverlening
Adres: Botlek 57, 8032 CC te Zwolle
KvK nr: 68571577

hierna te noemen opdrachtnemer.

 

De Heer/Mevrouw/Firma;

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van Berthus Otten Dienstverlening

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.


Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.


Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Elektriciteit en water.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die niet gemeld zijn.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfsen/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden contant en of binnen 7 dagen na verzending van de nota.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

– in staat van faillissement geraakt
– surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
– bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Gezien en gelezen door opdrachtgever.

Contact

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Berthus Otten Dienstverlening.

Mocht u een vraag of een suggestie hebben dan kunt u door middel van onderstaand formulier contact opnemen.

Adresgegevens

 • Berthus Otten Dienstverlening
 • Botlek 57
 • 8032CC Zwolle
 • Mobiel: 06-15350623